DE ONLINE SLAGER
VAN DE ANTWERPSE HAVEN

Feestdagen specials

Pizzaparty

Ambachtelijke
bereidingen

Van karkas tot eindproduct

Alles uit
eigen atelier

Pure smaken, zonder bewaarmiddelen

Het ruimste
assortiment

Vaste klassiekers, aangevuld met wekelijkse 'specials'

Algemene voorwaarden

Algemenen gegevens:
slagerij De Laet – Helo GCV
Dorpstraat 22
2180 Ekeren
www.slagerijdelaet.be
tel: 03 541 14 37
BTW: BE 0884 333 558

De klant maakt online zijn bestelling en op de afgesproken plaats en uur wordt deze overhandigt aan de klant mits een betaling via bankcontact.

Weergegeven prijzen

“Mag het iets meer of minder zijn.”
De opgegeven gewichten en dus de opgegeven prijsindicatie weergegeven in de webshop kan licht afwijken van het effectieve gewicht en prijs. Dit komt doordat, na het plaatsen van de bestelling, de bestelling nog gewogen moet worden. Dit is het bekende fenomeen van bij de slager: “mag het iets meer/minder zijn?” Wij verbinden ons, als slagerij De Laet, eraan dat deze afwijking niet al te groot is.
Bijna alle producten worden in de webshop weergegeven in kiloprijs. Dit is tevens de basis voor het samenstellen van de geplaatste bestelling. Op de webshop wordt deze kiloprijs indicatief omgerekend naar een stukprijs. Het effectieve gewicht en dus ook de prijs wordt bepaald in de winkel wanneer de bestelling wordt samengesteld. Dit is het correcte gewicht en dus de correcte uiteindelijk te betalen prijs. Slagerij De Laet houdt zich hieraan de opgegeven gewichten ter goeder trouw te handhaven en zoals een goede huisvader deze benaderde gewichten te respecteren, doch kunnen deze afwijken van het bestelde gewicht en prijs.
Een prijswijziging kan ten allen tijde gebeuren en heeft een directe invloed op toekomstige bestellingen. Bestellingen die reeds geplaatst zijn ondervinden geen wijzigingen.

Producten

Allergenen
In de omschrijving van de producten op de detailpagina worden de verschillende allergenen vermeld, als dit nodig is. Zo is de klant tijdig geïnformeerd voordat hij overgaat tot de aankoop. Bij aflevering van de bestelling is er nog altijd een mondelinge overdracht mogelijk tussen de chauffeur en de klant. Deze chauffeur heeft een opleiding genoten over allergenen.

Houdbaarheid
Tijdens het ingeven van de bestelling bepaalt de klant een afhaaldag en plaats, deze is bindend en na te leven. Aangezien de bestellingen dagvers worden samengesteld en met de hoogste hygiënische normen, dient de klant deze dag en uur te respecteren. Wil de klant een annulatie van zijn bestelling, dan kan dit door een email te sturen met zijn ordernummer naar shop@slagerijdelaet.be Een wijziging maken in een geplaatste bestelling is niet mogelijk.

De klant dient zelf zijn bestelling af te halen. Zo heeft hij een goede controle van wat er gebeurt na het moment van ontvangst. Moest iemand anders de bestelling in ontvangst nemen, dan treedt deze derde persoon op net zoals de klant zelf. Hiervoor is de klant zelf verantwoordelijk. Hij dient er zelf over te waken dat deze derde persoon correct handelt en volgens de principes van een goede huisvader. Wanneer de klant de producten aankoopt en deze behandelt als een goede huisvader dan is de houdbaarheidsdatum meer dan vier dagen te rekenen vanaf de betaling van de bestelling.
Belangrijk: de rit van de klant naar huis is zo kort mogelijk en in directe lijn naar de ijskast in huis (of elders). Het transport gebeurt onder normale omstandigheden. De temperatuur is hierbij belangrijk.

Bereiding,verwerking en bewaring van de producten
De bereidingen en verwerkingen gebeuren onder de meest gunstige omstandigheden en volgens de principes opgelegd door het federaal voedselagentschap (FAVV). Deze onafhankelijke instantie voert op geregeld tijdstip onverwachte controles uit. De publicatie van deze resultaten is terug te vinden op de website www.foodweb.be

De handhaving van de wettelijke temperatuur gebeurt op dezelfde mannier, ook tijdens het transport.
De klant dient zelf zijn bestelling af te halen. Hij is vanaf de betaling zelf verantwoordelijk voor de bewaring van zijn bestelling. Doch kunnen wij, wanneer er wordt besteld via een bedrijf, voedingsgeschikte koelcontainers ter beschikking stellen mets het aanrekenen van een waarborg.

Betaling

De door slagerij De Laet weergegeven prijzen op de webshop zijn steeds inclusief BTW.
De bestelling dient direct betaald te worden bij de fysieke overhandiging. De betaling gebeurt enkel via bankcontact. Uitgezonderd in de winkel, daar kan ook contant of met maaltijdcheques betaald worden.
Wanneer er geen betaling volgt dan wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd en niet meegegeven aan de klant. Dan vervalt de overeenkomst tussen de klant en slagerij De Laet.
Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na de betaling. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg.

Levering op het werk

In overleg met de klant spreken we een leveringsdag(en) af. Dit is de dag waarop de bestelling geleverd wordt op het bedrijf. De bestelling dient via de webshop uiterlijk geplaatst te worden voor 6uur ’s ochtends van de leveringsdag.
Wanneer er voldoende bestellingen ontvangen zijn van de medewerkers van eenzelfde bedrijf dan kan dit bedrijf aanspraak maken op een broodjeslunch. Deze broodjeslunch bevat verschillende soorten salades, charcuterie, kazen en brood voor de medewerkers van het bedrijf. Eén contactpersoon dient ons het aantal personen door te geven via shop@slagerijdelaet.be. Het aantal broodjeslunchen kan nooit meer zijn dan het aantal medewerkers die er werken. De vergoeding voor deze broodjeslunch is twee euro exclusief BTW en is te betalen via factuur. Hieromtrent dienen individuele afspraken gemaakt te worden per bedrijf.

Integratie

De algemene voorwaarden zoals hier gestipuleerd maken voorwerp uit van elke overeenkomst tussen slagerij De Laet en de klant, en zullen automatisch in de handelsrelatie geïncorporeerd worden. Zij werken supplementair, bij tegenstrijdigheden krijgen de specifieke regels opgesteld tussen de partijen onderling voorrang. De algemene voorwaarden opgesteld door de klant kunnen geen toepassing vinden. Het woord schriftelijk in onderstaande clausules moet ruim worden begrepen, hieronder valt ook elektronische communicatie in de vorm van persoonlijke e‐mail.

Goede trouw

Slagerij De Laet verbindt er zich toe de verwerking en de uitvoering van de bestellingen te goeder trouw, met de grootste zorgvuldigheid en volgens de regels van de voedselveiligheid uit te voeren. De klant dient slagerij De Laet evenwel stipt en accuraat op de hoogte te brengen van het bestaande probleem of geschil, en alle daarmee in verband houdende informatie beschikbaar te stellen voor consultatie. De klant zal bovendien geen zelfstandige acties ondernemen tegen haar opponent, van zodra de vertegenwoordiging door slagerij De Laet werd opgenomen. Indien de klant bovenstaande bepaling niet naleeft, kan dit een verhoogde financiële toeslag of zelfs de beëindiging van de overeenkomst tot gevolg hebben.

Privacy

Bij een bezoek aan de website van slagerij De Laet worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden verzorgd door Google Analytics. Deze gegevens zijn: IP adres en welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van slagerij De Laet bezoekt verklaart u zich akkoord met deze anonieme gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven. De slagerij De Laet website is te bereiken via www.slagerijdelaet.be

Aansprakelijkheid exoneratie

De wettelijk omschreven aansprakelijkheid wordt door slagerij De Laet aanvaard, doch enkel voorzover dit uitdrukkelijk uit onderstaand artikel blijkt. De totale aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis van slagerij De Laet is steeds beperkt tot de directe schade die rechtstreeks voortvloeit uit de levering. Slagerij De Laet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toevallige, onopzettelijke, indirecte fouten. Bovengenoemde aansprakelijkheid voor de essentiële verbintenis kan pas ingang vinden wanneer de klant slagerij De Laet onmiddellijk en per aangetekend schrijven op de hoogte brengt van de vermeende tekortkoming. Dit schrijven dient een gedetailleerde en beargumenteerde motivatie te bevatten. Dit schrijven moet bovendien worden verzonden binnen de 14 dagen na het ontstaan van de ondeugdelijkheid. Aanspraken van derden die samenhangen of voortvloeien uit de opdracht worden volledig ten laste gelegd aan de klant.

Toepasselijk recht

Bij geschillen is enkel het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Deze algemenen voorwaarden kunnen ten allen tijden wijzigen of aangevuld worden.
versie 1.0 dd. 07/07/2015
Slagerij De Laet – Helo GCV – BTW-BE 0884 333.558.